مهارات التحدث - Arts of Speech

مهارات التحدث - Arts of Speech

The course focuses on advanced speaking skills. It covers a high level of communication skills based on various types of prompts (visual, audio, and video materials). The course also covers oral argumentation, and coherent organization of spoken discourse, and “standard” English speech.

الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل
الفنون والعلوم الإنسانية فيديو
جامعة الملك فيصل